Chairman:Prof. Dr. He Dongping, Wuhan Polytechnic University, China

        Deputy Chairmen:Ms. Zhou Lifeng, Oil Branch of Chinese Cereals and Oil Association, China
                                                Dr. Jiang Yuanrong, Wilmar Global R&D Center, China
                                                Prof. Liu Guoqin, South China University of Technology, China
                                                Prof. Wang Yong, Ji'nan University, China

        Committee members:Mr. Zhang Shihong, Mr. Pan Kun, Mr. Zhang Bo, Mr. Wu Jianbao, Mr. Lin Shengtian, Ms. Zhang Xia, Ms. Fu Junning, Mr. Wang Yong, Mr. Zhu Zhennan, Ms. Pang Qinyuan, Ms. Wang Xin, Mr. Liu Lvrui.

 
 
OrganizerSouth China University of Technology, China; Ji'nan University, China; Wuhan Polytechnic University, China; Wilmar (Shanghai) Biotechnology R & D Center Co., Ltd., China; International Association for Rice Bran Oil.
Co-organizerYihai Kerry Food Marketing Co. Ltd., China;Hubei Tianxing Grain & Oil Co. Ltd., China;Guangzhou Informa Yi Fan Exhibition Co. Ltd., China